Condicions generals d'ús del portal

Les cla'usulas que a continuacio'n es relacionen regulen les condicions d'ús del Portal d'Internet, www.sorliposrt.es de SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIO'N, SA (En endavant, el Portal).

La expresio'n "usuari" comprèn qualsevol persona que accedeixi al Portal, ja sigui directament, o bé des de qualsevol altre lloc d'Internet. Les condicions generals que regulen l'ús del Portal són les següents:

1. GENÉRICAS.

Els serveis oferts per SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIO'N, SA en el present lloc d'Internet es regulen per les cla'usulas contingudes en les presents condicions (sense perjudici dels dema's avisos legals i condicions que figuren en el Portal).

SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, sent de aplicació les noves que acordi des del moment de la seva inserció a la pàgina.

2. IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA OFERENT.

SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A, con CIF A-08586539 i domicili Polígon Industrial Circuit de Catalunya, c / Carretera de Montmelo', 108-120, 08403 GRANOLLERS (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ??al Tom 4.242, Llibre 3.577, Seccio'n 2a, Foli 200, Full 45.088, presta els seus serveis a través d'Internet a les pàgines web www.sorlidiscau.es, www.sorlisport.es, www.hotelsorliemocions.cat.

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació l'usuari pot dirigir-se a les oficines de la nostra empresa situades a l'adreça esmentada anteriorment, o bé a l'adreça de correu electrònic sac@sorlidiscau.es.

3. CONDICIONS D'ACCÉS DE L'USUARI.

L'usuari s'obliga a usar la informació continguda en el present lloc d'Internet per a les finalitats pròpies del Portal exclusivament, en concret per a la finalitat d'obtenció d'informació sobre els serveis oferts i realització de suggeriments ia no realitzar directament o indirectament cap tipus d'explotació comercial diferent als usos autoritzats.

L'usuari de la pàgina web tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pu'blica recollida en la mateixa, si bé SUPERFÍCIES D'ALIMENTACION, SA es reserva el dret a restringir l'accés a determinades seccions i serveis del Portal als seus clients.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la present pàgina Web), són propietat de SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION, S.A o de les altres entitats que puguin oferir informació a través del Portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION, S.A o, si escau, de l'entitat titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts. L'accés als serveis subministrats no suposa per part de SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIÓN, SA, ni per part del respectiu titular, renúncia, transmisio'n, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorizacio'n per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pa'gina correspondrà exclusivament a l'usuari

5. OBJECTE DEL PORTAL.

La present pàgina ha estat dissenyada per SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION, S.A per facilitar informació sobre els seus serveis.

La pàgina web disposa d'unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris poden dirigir-se a l'empresa per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del Portal. SUPERFÍCIES D'ALIMENTACION, SA es reserva el dret a realitzar totes les modificacions i actualitzacions cregui convenient sobre la pàgina web.

6. EXONERACION DE RESPONSABILITAT

SUPERFÍCIES D'ALIMENTACION, SA no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

SUPERFÍCIES D'ALIMENTACION, SA no respondrà davant de qualsevol possible responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació facilitada per usuaris.

Així mateix, SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION, S.A no respondrà de les pa'ginas web a les que pugui remetre a trave's d'enllaços o links, banners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIÓN, S.A. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informacio'n continguda al seu Portal o en la configuracio'ny presentació d'aquest. Tant l'accés al Portal com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIO'N, S.A. no sera' responsable dels donen ~ us o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació.

7. POLITICA DE PRIVACITAT.

La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari d'acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte.

El responsable és: SUPERFICIES DE ALIMENTACION, S.A.

Adreça: CARRETERA DE MONTMELÓ, 108-120 08403 GRANOLLERS

Dades de contacte del responsable: 935 610 300 email sac@sorli.com

Finalitat del tractament de les dades.

Les dades es tracten amb l'objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web, i en el seu cas l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis per via electrònica, conforme los programas de fidelización de SORLI.

En cas d'emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual es sol·liciten.

Legitimació.

Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l'usuari, compliment d'obligacions legals.

Destinataris i transferències

Destinataris: SUPERFICIES DE ALIMENTACION, S.A. i establiments.

No es preveu la transferència internacional (fora de l'Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d'emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l'existència d'una decisió d'adequació, d'acord amb la existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l'acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov)

Termini de conservació de les dades

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació;  retirar el consentiment prestat, si escau.

Per a això poden enviar la seva sol·licitud per correu electrònic o per escrit a l’adreça del responsable.

El titular de les dades haurà d'adjuntar a la sol·licitud còpia del DNI.

També poden realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

L'usuari ha d'emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L'usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; SORLI entendrà que les dades han estat facilitades pel els seus titulars. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona. 

L'usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

SORLI ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L'usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d'edat

SORLI prohibeix l'ús dels seus serveis web als usuaris menors de 18 anys. 

Analítiques Web

Aquesta web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l'adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s'associa als usuaris i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir dades estadístiques sobre l'ús de la web de l'empresa. 

Utilització de funcions i complements de tercers

Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple: analítiques web de tercers, mapes de tercers, vídeos de tercers,  compartició a xarxes socials.

Una funció o complement d'un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l'usuari i els dominis d'Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció. 

Així la majoria de complements de tercers recopilen què pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquesta web integra funcions analítiques de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per a això, en usar aquesta web el navegador de l'usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d'Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l'activitat de l'usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l'ús d'aquesta web, conforme a la següent política de privacitat: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=ca. En utilitzar aquesta web l'usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades. 

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.

Aquesta web integra funcions de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) com per exemple vídeos de Youtube, mapes i botons "+1". Per aquesta raó en utilitzar la web el navegador de l'usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d'Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l'usuari ha visitat la web des de la seva adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flaix en el dispositiu de l'usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l'activitat de l'usuari en Internet per oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/. En utilitzar aquesta web l'usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

En utilitzar aquesta web l'usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades. 

8. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.

Política de privacitat